تبلیغات
Animalscience - برآورد فرصت های اقتصادی هر راس گاو در گاوداری های شیری کوچک
 
Animalscience
دارای بالاترین آمار بازدیدها در بین وبلاگهای علمی در ایران

مقاله 10، دوره 43، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 91-102  XML اصل مقاله (188 K)
نویسندگان
1محمود وطن خواه؛ 2مهراب فرجی؛ 3علی اکبر قره داغی؛ 3علیرضا آقاشاهی
1عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد
2کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری
3عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
چکیده
در این مطالعه به منظور برآورد فرصت های اقتصادی هر راس گاو در گاوداری های کوچک از تعداد 495 واحد گاوداری در 52 روستای شهرستان های مختلف استان چهار محال و بختیاری شامل 1321 راس گاو مولد و 2811 راس کل گله طی زمستان 1388 تا تابستان 1389 استفاده شد. نحوه جمع آوری داده ها به صورت پرسش نامه ای و استفاده از اطلاعات یک سال گذشته گاودار، رکوردهای یاداشت شده، رکوردگیری مستقیم و مصاحبه با گاودار بود. با استفاده از منابع درآمد و هزینه برای هر گله تعداد 5 فرصت اقتصادی محاسبه شد. فرصت اقتصادی، مقدار درآمد اضافی است که اگر گاوداران بتوانند شاخص های بهره وری مختلف را تا حد اهداف قابل دسترس ارتقاء بدهند، عاید آن ها خواهد شد. میانگین کل شاخص ها به صورت 99/6 درصد برای متوسط تلفات گوساله، 07/30 ماه برای متوسط سن در اولین گوساله زایی، 77/15 ماه برای متوسط فاصله گوساله زایی، 93/335 روز برای متوسط طول دوره شیردهی و 30/13 کیلوگرم برای متوسط تولید شیر روزانه هر راس گاو و اهداف قابل دسترس به ترتیب 85/3 درصد، 29 ماه، 15 ماه، 376 روز و 18 کیلوگرم بودند. مجموع فرصت های اقتصادی برآورد شده معادل 10523 هزار ریال به ازای هر راس گاو در سال به ترتیب اولویت شامل 5769 هزار ریال (22/57 درصد از کل) برای متوسط شیر تولیدی روزانه هر راس گاو، 1630 هزار ریال (06/23 درصد از کل) برای متوسط طول دوره شیردهی، 1586 هزار ریال (68/12 درصد از کل) برای متوسط سن در اولین گوساله زایی، 169 هزار ریال (46/5 درصد از کل) برای متوسط فاصله گوساله زایی و 180 هزار ریال (58/1 درصد از کل) برای متوسط تلفات گوساله بودند. تنوع قابل ملاحظه ای برای فرصت های اقتصادی پنج گانه، درصد آن ها از کل و مجموع فرصت های اقتصادی در مناطق مختلف استان، فصول مختلف و همچنین نژادهای متفاوت وجود داشت. بنابراین، افزایش متوسط تولید شیر روزانه هر راس گاو و طول دوره شیردهی و همچنین کاهش متوسط سن در اولین گوساله زایی و فاصله گوساله زایی در افزایش سودآوری و بهره وری موثر هستند.
کلیدواژگان
اقتصادی؛ فرصت؛ گاوداری های کوچک.
عنوان مقاله [English]
Estimation of Economic Opportunities Per Cow in Smallholder Dairy Farms
چکیده [English]
Four hundred and ninety five smallholder dairy farms in 52 villages of different cities in Chaharmohal and Bakhtiari province including 1321 lactating cows and totalling 2811 total mature cows (lactating and dry)were employed during winter 2009 to summer 2010 to estimate the economic opportunities as per cow in smallholder dairy farms. A questionnaire survey was employed to collect data from the previous years information, already recorded information, direct recordings during visiting of the farm as well as interview with the small holder farmer. A number of 5 economic opportunities were evaluated using revenue and expense for each farm. An economic opportunity is considered as the level the amount of additional revenue that could be obtained if farmers could improve various productivity indexes to meet the reasonable targets. The overall means of indexes were: 6.99% for average calf mortality, 30.07 months for average age at first calving, 15.77 months for average calf production interval, 335.93 days for average lactation period and 13.30 kg for average daily milk produce per cow the reasonable targets for which were 3.85%, 29 months, 15 months, 376 days and 18 kg, respectively. The sum of economic opportunities per cow per year were estimated as 10523 thousand Rails comprised of 5769 thousand Rails (57.22% total) for average daily milk produce per cow, 1630 thousand Rails (23.06% total) for average lactation length, 1586 thousand Rails (12.68% total) for average age at first calving, 169 thousand Rails (5.46% total) for average calf production interval and 180 thousand Rails (1.58% total) for average calf mortality, respectively. Considerable variations were observed for quintuplet economic opportunities, percent of total and sum of economic opportunities in different cities, seasons and for different breeds. Thus, increasing the average daily milk produce per cow and average lactation duration as well as decreasing average age at first calving along with average calf production interval could considerably affect profit and productivity.
کلیدواژگان [English]
Dairy cattle smallholder., Economic, opportunities

برای شناخت نویسندگان و مطالعه اصل مقاله به این آدرس مراجعه فرمایید

http://ijas.ut.ac.ir/article_24913_0.html

 

مقاله 10، دوره 43، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 91-102  XML اصل مقاله (188 K)
نویسندگان
1محمود وطن خواه؛ 2مهراب فرجی؛ 3علی اکبر قره داغی؛ 3علیرضا آقاشاهی
1عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد
2کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری
3عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
چکیده
در این مطالعه به منظور برآورد فرصت های اقتصادی هر راس گاو در گاوداری های کوچک از تعداد 495 واحد گاوداری در 52 روستای شهرستان های مختلف استان چهار محال و بختیاری شامل 1321 راس گاو مولد و 2811 راس کل گله طی زمستان 1388 تا تابستان 1389 استفاده شد. نحوه جمع آوری داده ها به صورت پرسش نامه ای و استفاده از اطلاعات یک سال گذشته گاودار، رکوردهای یاداشت شده، رکوردگیری مستقیم و مصاحبه با گاودار بود. با استفاده از منابع درآمد و هزینه برای هر گله تعداد 5 فرصت اقتصادی محاسبه شد. فرصت اقتصادی، مقدار درآمد اضافی است که اگر گاوداران بتوانند شاخص های بهره وری مختلف را تا حد اهداف قابل دسترس ارتقاء بدهند، عاید آن ها خواهد شد. میانگین کل شاخص ها به صورت 99/6 درصد برای متوسط تلفات گوساله، 07/30 ماه برای متوسط سن در اولین گوساله زایی، 77/15 ماه برای متوسط فاصله گوساله زایی، 93/335 روز برای متوسط طول دوره شیردهی و 30/13 کیلوگرم برای متوسط تولید شیر روزانه هر راس گاو و اهداف قابل دسترس به ترتیب 85/3 درصد، 29 ماه، 15 ماه، 376 روز و 18 کیلوگرم بودند. مجموع فرصت های اقتصادی برآورد شده معادل 10523 هزار ریال به ازای هر راس گاو در سال به ترتیب اولویت شامل 5769 هزار ریال (22/57 درصد از کل) برای متوسط شیر تولیدی روزانه هر راس گاو، 1630 هزار ریال (06/23 درصد از کل) برای متوسط طول دوره شیردهی، 1586 هزار ریال (68/12 درصد از کل) برای متوسط سن در اولین گوساله زایی، 169 هزار ریال (46/5 درصد از کل) برای متوسط فاصله گوساله زایی و 180 هزار ریال (58/1 درصد از کل) برای متوسط تلفات گوساله بودند. تنوع قابل ملاحظه ای برای فرصت های اقتصادی پنج گانه، درصد آن ها از کل و مجموع فرصت های اقتصادی در مناطق مختلف استان، فصول مختلف و همچنین نژادهای متفاوت وجود داشت. بنابراین، افزایش متوسط تولید شیر روزانه هر راس گاو و طول دوره شیردهی و همچنین کاهش متوسط سن در اولین گوساله زایی و فاصله گوساله زایی در افزایش سودآوری و بهره وری موثر هستند.
کلیدواژگان
اقتصادی؛ فرصت؛ گاوداری های کوچک.
عنوان مقاله [English]
Estimation of Economic Opportunities Per Cow in Smallholder Dairy Farms
چکیده [English]
Four hundred and ninety five smallholder dairy farms in 52 villages of different cities in Chaharmohal and Bakhtiari province including 1321 lactating cows and totalling 2811 total mature cows (lactating and dry)were employed during winter 2009 to summer 2010 to estimate the economic opportunities as per cow in smallholder dairy farms. A questionnaire survey was employed to collect data from the previous years information, already recorded information, direct recordings during visiting of the farm as well as interview with the small holder farmer. A number of 5 economic opportunities were evaluated using revenue and expense for each farm. An economic opportunity is considered as the level the amount of additional revenue that could be obtained if farmers could improve various productivity indexes to meet the reasonable targets. The overall means of indexes were: 6.99% for average calf mortality, 30.07 months for average age at first calving, 15.77 months for average calf production interval, 335.93 days for average lactation period and 13.30 kg for average daily milk produce per cow the reasonable targets for which were 3.85%, 29 months, 15 months, 376 days and 18 kg, respectively. The sum of economic opportunities per cow per year were estimated as 10523 thousand Rails comprised of 5769 thousand Rails (57.22% total) for average daily milk produce per cow, 1630 thousand Rails (23.06% total) for average lactation length, 1586 thousand Rails (12.68% total) for average age at first calving, 169 thousand Rails (5.46% total) for average calf production interval and 180 thousand Rails (1.58% total) for average calf mortality, respectively. Considerable variations were observed for quintuplet economic opportunities, percent of total and sum of economic opportunities in different cities, seasons and for different breeds. Thus, increasing the average daily milk produce per cow and average lactation duration as well as decreasing average age at first calving along with average calf production interval could considerably affect profit and productivity.
کلیدواژگان [English]
Dairy cattle smallholder., Economic, opportunities
در این مطالعه به منظور برآورد فرصت های اقتصادی هر راس گاو در گاوداری های کوچک از تعداد 495 واحد گاوداری در 52 روستای شهرستان های مختلف استان چهار محال و بختیاری شامل 1321 راس گاو مولد و 2811 راس کل گله طی زمستان 1388 تا تابستان 1389 استفاده شد. نحوه جمع آوری داده ها به صورت پرسش نامه ای و استفاده از اطلاعات یک سال گذشته گاودار، رکوردهای یاداشت شده، رکوردگیری مستقیم و مصاحبه با گاودار بود. با استفاده از منابع درآمد و هزینه برای هر گله تعداد 5 فرصت اقتصادی محاسبه شد. فرصت اقتصادی، مقدار درآمد اضافی است که اگر گاوداران بتوانند شاخص های بهره وری مختلف را تا حد اهداف قابل دسترس ارتقاء بدهند، عاید آن ها خواهد شد. میانگین کل شاخص ها به صورت 99/6 درصد برای متوسط تلفات گوساله، 07/30 ماه برای متوسط سن در اولین گوساله زایی، 77/15 ماه برای متوسط فاصله گوساله زایی، 93/335 روز برای متوسط طول دوره شیردهی و 30/13 کیلوگرم برای متوسط تولید شیر روزانه هر راس گاو و اهداف قابل دسترس به ترتیب 85/3 درصد، 29 ماه، 15 ماه، 376 روز و 18 کیلوگرم بودند. مجموع فرصت های اقتصادی برآورد شده معادل 10523 هزار ریال به ازای هر راس گاو در سال به ترتیب اولویت شامل 5769 هزار ریال (22/57 درصد از کل) برای متوسط شیر تولیدی روزانه هر راس گاو، 1630 هزار ریال (06/23 درصد از کل) برای متوسط طول دوره شیردهی، 1586 هزار ریال (68/12 درصد از کل) برای متوسط سن در اولین گوساله زایی، 169 هزار ریال (46/5 درصد از کل) برای متوسط فاصله گوساله زایی و 180 هزار ریال (58/1 درصد از کل) برای متوسط تلفات گوساله بودند. تنوع قابل ملاحظه ای برای فرصت های اقتصادی پنج گانه، درصد آن ها از کل و مجموع فرصت های اقتصادی در مناطق مختلف استان، فصول مختلف و همچنین نژادهای متفاوت وجود داشت. بنابراین، افزایش متوسط تولید شیر روزانه هر راس گاو و طول دوره شیردهی و همچنین کاهش متوسط سن در اولین گوساله زایی و فاصله گوساله زایی در افزایش سودآوری و بهره وری موثر هستند.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 31 خرداد 1398 02:21 بعد از ظهر

Nicely put, Regards.
brand cialis generic cialis online deutschland cialis herbs generic cialis review uk cialis efficacit we choice free trial of cialis cialis manufacturer coupon when can i take another cialis brand cialis generic acheter cialis kamagra
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:41 قبل از ظهر

Thank you! Ample stuff.

40 mg cialis what if i take if a woman takes a mans cialis opinioni cialis generico if a woman takes a mans cialis canadian drugs generic cialis costo in farmacia cialis prescription doctor cialis cialis dose 30mg cialis 20 mg effectiveness acquistare cialis internet
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:48 قبل از ظهر

Nicely put, Kudos!
import cialis cialis 10 doctissimo buying brand cialis online cialis prices online prescriptions cialis non 5 mg cialis generici cialis 20 mg effectiveness we choice free trial of cialis cialis 5 mg schweiz cialis tadalafil online
شنبه 25 خرداد 1398 11:53 قبل از ظهر

Wonderful postings. Many thanks.
brand cialis generic compare prices cialis uk cialis professional yohimbe cialis dosage amounts cialis 10 doctissimo cialis generico lilly cuanto cuesta cialis yaho cilas cialis tablets australia cialis 20mg prix en pharmacie
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:14 بعد از ظهر

Awesome write ups. Thanks a lot.
ou trouver cialis sur le net order a sample of cialis cialis online deutschland achat cialis en itali generic cialis review uk venta cialis en espaa prix cialis once a da cialis kaufen cialis taglich dose size of cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:41 قبل از ظهر

Seriously loads of useful facts.
if a woman takes a mans cialis generic cialis levitra cialis canada female cialis no prescription viagra vs cialis price cialis wal mart pharmacy safe dosage for cialis buy cialis online nz cialis tablets australia cialis for sale in europa
چهارشنبه 22 خرداد 1398 01:20 بعد از ظهر

Terrific info, Regards!
cialis alternative cialis 20mg prix en pharmacie usa cialis online cialis tablets buy cialis online cheapest cialis rezeptfrei cialis pills in singapore cialis cost tadalafil 5mg cialis qualitat
جمعه 17 خرداد 1398 09:53 بعد از ظهر

Hello There. I found your blog the use of msn. This is a really well written article. I'll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thank you for the post. I will certainly comeback.
جمعه 17 خرداد 1398 05:25 بعد از ظهر

Appreciate it, A lot of forum posts!

costo in farmacia cialis cialis generico en mexico enter site 20 mg cialis cost click now cialis from canada the best site cialis tablets cialis 5mg billiger cialis dosage amounts where do you buy cialis cialis price thailand cialis 20mg preis cf
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:11 قبل از ظهر

Valuable tips. Thanks.
cialis cost cialis from canada low dose cialis blood pressure cialis vs viagra cialis prices cialis 30 day trial coupon opinioni cialis generico acheter cialis meilleur pri cialis reviews cialis name brand cheap
سه شنبه 13 آذر 1397 11:12 بعد از ظهر

With thanks! Quite a lot of knowledge.

are there generic cialis cialis generic enter site 20 mg cialis cost acheter cialis meilleur pri dose size of cialis order a sample of cialis achat cialis en itali cialis ahumada cialis lilly tadalafi prices on cialis 10 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 12:15 بعد از ظهر

You stated it very well!
il cialis quanto costa ou trouver cialis sur le net does cialis cause gout cialis arginine interactio viagra or cialis cialis cost online cialis cialis coupon cialis price in bangalore cialis 5mg prix
سه شنبه 13 آذر 1397 12:42 قبل از ظهر

You stated this really well!
we like it cialis soft gel cialis 20mg we recommend cialis info callus cialis italia gratis cialis for bph generic cialis with dapoxetine cialis tadalafil online cialis vs viagra achat cialis en itali
دوشنبه 12 آذر 1397 12:18 قبل از ظهر

Incredible tons of beneficial material.
achat cialis en europe viagra cialis levitra cialis taglich cialis tablets australia cialis dosage we choice cialis pfizer india buy online cialis 5mg cialis arginine interactio side effects of cialis cialis official site
شنبه 10 آذر 1397 11:04 قبل از ظهر

Whoa many of fantastic knowledge.
cilas prescription doctor cialis buy cialis online nz cialis online chinese cialis 50 mg cialis rezeptfrei sterreich how to purchase cialis on line acquisto online cialis cialis tadalafil online cialis baratos compran uk
جمعه 9 آذر 1397 11:47 بعد از ظهر

Useful data. Regards!
cialis 20mg trusted tabled cialis softabs discount cialis fast cialis online we use it 50 mg cialis dose tadalafil cialis bula best generic drugs cialis brand cialis generic cialis 5 mg
جمعه 9 آذر 1397 12:09 بعد از ظهر

Great tips. Thanks.
cialis 10mg prix pharmaci if a woman takes a mans cialis look here cialis cheap canada we recommend cialis info price cialis best usa cialis online cialis generika in deutschland kaufen cialis qualitat cialis uk cialis mit grapefruitsaft
جمعه 9 آذر 1397 12:43 قبل از ظهر

Wonderful info, Appreciate it!
venta de cialis canada when will generic cialis be available wow cialis 20 acheter du cialis a geneve cialis tablets australia recommended site cialis kanada cialis mit grapefruitsaft cialis name brand cheap achat cialis en suisse cialis wir preise
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:22 بعد از ظهر

This is nicely put. .
walgreens price for cialis effetti del cialis cialis pills free cialis cialis online cialis tablets for sale generic cialis pill online acheter du cialis a geneve tadalafil 10 mg cialis tablets
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:59 قبل از ظهر

With thanks! I like this!
cialis authentique suisse brand cialis generic precios de cialis generico cialis 50 mg soft tab cialis 20 mg best price cialis generisches kanada cialis kamagra levitra we choice free trial of cialis we choice cialis uk only here cialis pills
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:47 قبل از ظهر

Thanks. I enjoy it!
levitra 10 mg prezzo levitra 10 mg prezzo levitra generic buy levitra 10mg levitra 20 mg levitra buy levitra 10mg buy levitra buy levitra buy levitra online
سه شنبه 10 مهر 1397 12:44 قبل از ظهر

Many thanks, Ample knowledge!

trusted tabled cialis softabs where to buy cialis in ontario cialis pills in singapore cialis generique prezzo cialis a buon mercato india cialis 100mg cost generic cialis pro only here cialis pills cialis online holland cialis lilly tadalafi
شنبه 7 مهر 1397 07:23 بعد از ظهر

You actually revealed this adequately!
buy cialis online legal deutschland cialis online the best site cialis tablets cialis pills in singapore cialis purchasing cialis for daily use wow cialis 20 click now buy cialis brand generic cialis with dapoxetine cialis generico lilly
شنبه 31 شهریور 1397 02:17 بعد از ظهر

Incredible tons of great info.
drugstore online shopping canadian government approved pharmacies good canadian online pharmacies canada medications information buy vistagra usa trusted pharmacy canada canadian viagra online pharmacies legitimate pharmacy canada online prescriptions trust pharmacy canada
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:19 بعد از ظهر

Really plenty of superb advice.
cilas cialis herbs cialis for sale cialis canada cialis soft tabs for sale cialis 5 mg funziona generic cialis at the pharmacy costo in farmacia cialis cialis soft tabs for sale how to purchase cialis on line
سه شنبه 27 شهریور 1397 01:11 بعد از ظهر

Excellent postings. Kudos!
cialis super kamagra cialis in sconto chinese cialis 50 mg cialis italia gratis cialis diario compra we like it cialis soft gel prices on cialis 10 mg cialis sicuro in linea cialis tadalafil online buy generic cialis
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:04 بعد از ظهر

Thanks! A lot of advice!

northwestpharmacy northwest pharmacies online canadianpharmacyusa24h is it legal canadian pharmaceuticals companies canadian mail order pharmacies canadian online pharmacies rated canada medication prices canadian medications by mail canadian pharmacy king online pharmacy canada
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:27 قبل از ظهر

Fine advice. Thanks a lot!
pharmacy buy online online pharmacy viagra buy cheapest viagra online where to buy sildenafil uk online viagra buy buy viagra cheap buy female viagra uk cheap online pharmacy no prescription buy prescription viagra buy levitra
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:55 بعد از ظهر

Amazing postings. Kudos!
are there generic cialis cialis 10 doctissimo buying cialis overnight prezzo di cialis in bulgaria cialis 100 mg 30 tablet cialis wir preise cialis coupons printable cialis generisches kanada only best offers cialis use only best offers 100mg cialis
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:39 قبل از ظهر

Seriously all kinds of very good data.
cialis 5mg prix tadalafil generic cialis tadalafil online venta cialis en espaa cialis price in bangalore cialis tadalafil where do you buy cialis cialis for sale south africa cialis free trial cialis italia gratis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :